Munch Ado

MunchAdo

Overview   Menu  

Tofu Nasu Agedashi

Tofu   Nasu Agedashi

Hirata Chicken Wings

Hirata Chicken Wings

Tori Shio Ramen

Tori Shio Ramen

Karaka Men

Karaka Men

Tako Spicy Grill

Tako Spicy Grill

Shiromaru Hakata Classic

Shiromaru Hakata Classic

Lady M Mille Crepe

Lady M Mille Crepe

Hirata Buns

Hirata Buns

Ramen

Ramen

Lamb Chop

Lamb Chop

Ramen 2

Ramen 2

Ramen 1

Ramen 1

Kuro Obi Ramen

Kuro Obi Ramen